تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : شرايط شركت در «آزمون استخدامي آموزش و پرورش»
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397 - 03:59 کد خبر:80683
دفترچه راهنماي پنجمين آزمون مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور از جمله وزارت آموزش و پرورش براي سال ۹۷ ، بعدازظهر روز گذشته منتشر و به اين ترتيب ثبت نام از متقضاضيان در سايت سازمان سنجش آغاز شد و تا ۳۱ اردييبهشت ماه ادامه دارد.


به گزارش تيتربرتر، قرار است ۱۸ هزارو ۲۰۷ نفر در اين آزمون پذيرفته شوند كه حدود ۱۵ هزار نفر از آنها وارد وزارت آموزش و پرورش خواهند شد.
به گفته مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور پنجمين امتحان مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اجراي ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۸ دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي ۱۵ تيرماه برگزار مي‌شود.
 
شرايط اختصاصي براي داوطلبان شركت در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش به اين شرح است:
 
- سهميه‌هاي استخدامي استان‌هاي ايلام، آذربايجان غربي، بوشهر، سيستان و بلوچستان، چهار محال بختياري، خراسان جنوبي، خوزستان، كردستان، كهكيلويه و بويراحمد، هرمزگان و كرمان به نيروهاي بومي هر يك از استان‌هاي مورد نظر اختصاص دارد.
 
تبصره: در اين استان ها در صورت كسب حد نصاب داوطلبان، افراد بومي شهرستان با ضريب ۴/۱ و داوطلبان ساير شهرهاي استان با ضريب ۲/۱ در هر يك از آزمونهاي كتبي(عمومي و تخصصي) و مصاحبه استخدامي، محاسبه خواهد شد.
 
شرايط و ضوابط دوره يكساله مهارت آموزي
 
– به استناد مجوز ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۶ سازمان اداري و استخدامي كشور و مفاد ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، پذيرفته شدگان استخدام پيماني شاغل آموزشي در آموزش و پرورش ملزم به گذراندن دوره يك ساله مهارت آموزي در دانشگاه فرهنگيان (رشته‌هاي شغلي دبير، آموزگار) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي (رشته‌هاي شغلي هنرآموز و استادكار) هستند.
 
– كليه پذيرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي و موفقيت در آزمون جامع، بدون دريافت حقوق و مزايا بوده و صدور حكم استخدامي منوط به كسب موفقيت در دوره مذكور است.
 
– بخشي از هزينه‌هاي برگزاري دوره يكساله مهارت آموزي (خدمات آموزشي و رفاهي) برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هريك از پذيرفته شدگان در طول برگزاري دوره يك ساله مهارت آموزي از ادامه تحصيل و اشتغال منصرف شوند وزارت آموزش و پرورش مي تواند به تشخيص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزينههاي مربوط اقدام كند.
 
– شرايط و ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره يكساله مهارت آموزي بعد از قبولي نهايي و تأييد صلاحيتهاي عمومي توسط گزينش، از سوي دانشگاههاي مجري دوره يكساله مهارت آموزي (دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي) اعلام خواهد شد.
 
- رعايت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوي دانشگاه مجري دوره مذكور، الزامي است. پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي شغلي هنرآموز و استادكار جهت اطلاع ازنحوه ثبت نام و شركت يكساله مهارت آموزي بايد از طريق پايگاه اطلاع رساني دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي به نشاني www.srttu.edu پيگيري نموده و پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي شغلي آموزگار – دبير نيز از طريق پايگاه اطلاع رساني دانشگاه فرهنگيان به نشاني www.cfu.ac.ir پيگيري كنند.
 
– مدت دوره يكساله مهارت آموزي جزء سنوات خدمتي محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پيماني در آموزش و پرورش است. گواهي مذكور داراي ارزش براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي نيست.
 
– محل مهارت آموزي دوره يكساله، بر اساس شغل محل پس از اعلام نتايح قطعي تعيين خواهد شد.
 
– تغيير محل تحصيل با موافقت مبداء و مقصد و صرفا در صورت وجود ر شته شغلي با رعايت جنسيت از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 
– مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراكز مجري دوره يكساله مهارت آموزي ملزم به ارائه مدرك روخواني و روان خواني قرآن كريم و مدرك ICDL هستند در غير صورت بايد تعهد كنند كه قبل از آزمون جامع دوره يكساله مهارت آموزي مدارك مذكور را ارائه كنند.
 
– دانشگاه هاي مجري دوره مهارت آموزي، مسئوليتي در قبال اسكان و تغذيه قبول شدگان آزمون ندارند. در صورت تقاضاي افراد و وجود امكانات، امكان ارائه خدمات با اخذ هزينه مربوط وجود دارد.
 
– سهميه هاي مربوط به آموزش و پرورش عشايري بعد از موفقيت در آزمون و گذراندن دوره يكساله دوره مهارت آموزي در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط خواهد بود.
 
شرايط پزشكي
 
بيماريهاي چشم:
- (نداشتن ديد كمتر از ۱۰/۱۰ در يك چشم، پس از اصلاح با عينك و نداشتن ديد كمتر از ۱۰ + ۱۰ / ۱۶ در دو چشم، پس از اصلاح با عينك)
- هر نوع نقص ميدان بينايي در يك يا هر دو چشم
– دوربيني غيرقابل درمان و نيستاگموس شديد هر دو چشم
– ضايعات وسيع، شديد و غيرقابل درمان در هر دو قرنيه
– كوررنگي (براي ر شتههاي آموزش ابتدايي و ر شتههاي هنر و رشتههايي كه شناخت رنگ و طيف نوري در آنها ضروري است، ممنوع است و در بقيه رشتهها بلامانع است)
– نابينايي در يك چشم
ساير موارد: (بيماريهايي كه براساس تشخيص پزشك مانع انجام وظيفه حرفهاي باشد)
 
قدرت شنوايي: (كمي شنوايي داوطلب نبايد بيش از ۴۰ دسي بل باشد داوطلب بايد صداي نجوا را از فاصله ۶ متري به خوبي بشنود)
 
تذكرات مهم:
 
-نظر به اينكه محل خدمت مستخدمان پيماني اين آزمون در پيمان نامه قيد مي‌شود چنانچه اداره كل آموزش و پرورش استان مورد تقاضا داوطلب در زمان صدور حكم استخدام نيازي به رشته/جنس پذيرفته شده در محل خدمت انتخابي در اين دفترچه را نداشته با شد، اداره كل مربوط محل جديد خدمت فرد را بر اساس نياز، از بين مناطق آموز شي مورد نياز مشخص خواهد كرد و داوطلب ملزم ا ست در محل تعيين شده اشتغال به خدمت داشته باشد.
 
– متقاضيان شركت در مشاغل استادكاري، مي بايد داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم پيوسته بوده يا در صورت دارا بودن فوق ديپلم ناپيوسته، مدرك تحصيلي ديپلم هنرستان داشته باشند.
 
– برخورداري از حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمي براساس شرايط احراز شغل در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان.
 
– گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي و موفقيت در آزمون جامع براساس ضوابط مربوط.
 
– تغيير منطقه محل خدمت تعيين شده در اين دفترچه، بعد از قبولي نهايي و قبل از استخدام و اشتغال بكار، تحت هر شرايطي (تاهل، تجرد، تكفل، فوت والدين، تبعيت از  همسر، همسر كارمند ارگان و يا نهاد خاص، استفاده سهميه خاص و …) ممنوع بوده و بعد از اشتغال بكار نيز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگيان خواهد بود.
 
– پذيرفته شدگان نهايي آزمون ا ستخدامي مكلفند، قبل از شروع دوره يك ساله مهارت آموزي تعهد كتبي مبني بر ۱۰ سال خدمت (به شرط موفقيت دردوره و تمديد استخدام) در محل جغرافيايي مورد تقاضا به آموزش و پرور ش بسپارند (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضري خواهد بود).
 
– رعايت كليه شرايط اختصاصي مندرج در جداول رشته‌هاي تحصيلي مجاز، الزامي است. فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم (سابق)، متعهدين خدمت دانشگاه فرهنگيان و فارغ التحصيلان متعهد خدمت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، حق ثبت نام در آزمون استخدامي را ندارند.
 
عدم شركت قبول شدگان نهايي آزمون استخدامي در دوره يك ساله مهارت آموزي به منزله انصراف از استخدام است و داوطلب در اين خصوص هيچ گونه حقي ندارد.
 
در شرايط عمومي داوطلبان داشتن حداكثر سي سال ( ۳۰ ) براي مدارك فوق ديپلم، حداكثر سي و پنج ( ۳۵ ) سال براي مدارك تحصيلي ليسانس، حداكثرچهل ( ۴۰ ) سال براي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و حداكثر چهل و پنج ( ۴۵ ) سال براي مدارك دكتري براي شركت در آزمون قيد شده است.